کانتینرها

AKH (LD3-45WF)


ابعاد داخلی


مشخصات

گنجایش داخلی (متر مکعب) 3/3
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 244 × 153 × 114
سایز درب (سانتی متر) 137 × 105
وزن ظرف (کیلوگرم) 95
هواپیماهای قابل بارگیری B777 B787 B767 A320 A321 A380
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 1/134kg

AKE (LD-3) مدل سبک


ابعاد داخلی


مشخصات

گنجایش داخلی (متر مکعب) 4/4
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 156 × 153 × 163
سایز درب (سانتی متر) 138 × 153
وزن ظرف (کیلوگرم) 71
هواپیماهای قابل بارگیری B777 B787 B767 A380
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 1/587kg

AKN (LD-3F) GOH


ابعاد داخلی


مشخصات

گنجایش داخلی (متر مکعب) 3/8
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 156 × 153 × 163
سایز درب (سانتی متر) 143 × 142
وزن ظرف (کیلوگرم) 120
هواپیماهای قابل بارگیری B777 B787 B767 A380
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 1/587kg

DQP (LD-4)


ابعاد داخلی


مشخصات

گنجایش داخلی (متر مکعب) 5/5
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 244 × 153 × 163
سایز درب (سانتی متر) 231 × 148
وزن ظرف (کیلوگرم) 120〜130
هواپیماهای قابل بارگیری B777 B767 B787
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 2/449 2/449 ※ بار جانبی 1/587 ※ بار طولی

DQF (LD-8)


ابعاد داخلی


مشخصات

گنجایش داخلی (متر مکعب) 7/2
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 244 × 153 × 163
سایز درب (سانتی متر) 225 × 154
وزن ظرف (کیلوگرم) 145~155
هواپیماهای قابل بارگیری B767 B777-200・300 B787-8
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 2/499kg

AMF (LD-36)


ابعاد داخلی


مشخصات

گنجایش داخلی (متر مکعب) 12/5
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 318 × 244 × 163
سایز درب (سانتی متر) 302 × 150
وزن ظرف (کیلوگرم) 280
هواپیماهای قابل بارگیری B777 B787 A380
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 5/102kg
Share This