آقای محسن رمضانیان پور

مدیر بازرگانی


آقای رسول قهرمانی

مدیر فنی


آقای ابوالفضل شفیعی

کارشناس فروش و بازرگانی


آقای ابوالفضل نمایندگی

کارشناس فروش و بازرگانی


آقای حسین بابالویی

کارشناس فروش و بازرگانی


خانم مبینا فاضلی وش

کارشناس فروش و بازرگانی


آقای مهدی خان محمدی

کارشناس فروش و بازرگانی


خانم آتوسا کرمی

کارشناس فروش و بازرگانی


خانم حانیه احمدیان

کارشناس فروش و بازرگانی


خانم زیبا ندایی

کارشناس فروش و بازرگانی


خانم سمیه ناظری

کارشناس فروش و بازرگانی


خانم سیما میری

کارشناس فروش و بازرگانی


خانم مائده جلالی صدیق

کارشناس فروش و بازرگانی


Share This