پالت ها

PLA


ابعاد داخلی


مشخصات

ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 318 × 153 × 163
وزن ظرف (کیلوگرم) 100
هواپیماهای قابل بارگیری B777 B787 A380
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 2/499 3/175 3/174

PAG/PAJ


ابعاد داخلی


مشخصات

ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 318 × 224 × 163
وزن ظرف (کیلوگرم) 100
هواپیماهای قابل بارگیری B777
B787
A380 B767ER
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 4/676 4/626 5/102
هواپیماهای قابل بارگیری B767F B777F
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف اصلی: 1/950 ~ 6/803
پایین تر: 5/102 ~ 6/032
اصلی: 3/233 ~ 6/803
پایین تر: 4/676

PMC


ابعاد داخلی


مشخصات

ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 318 × 244 × 163
وزن ظرف (کیلوگرم) 110
هواپیماهای قابل بارگیری B777
B787
B767ER
A380 B767F B777F
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 5/102 5/103 اصلی: 3/394 ~ 6/803
پایین تر: 5/102 ~ 6/803
اصلی: 3/527 ~ 6/803
پایین تر: 5/102

PRA


ابعاد داخلی


مشخصات

ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 498 × 244 × 244
وزن ظرف (کیلوگرم) 469
هواپیماهای قابل بارگیری B767F B777F
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف اصلی: 6/803 ~ 10/437 اصلی: 6/401 ~ 11/339

PGA


ابعاد داخلی


مشخصات

ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 606 × 244 × 299
وزن ظرف (کیلوگرم) 500
هواپیماهای قابل بارگیری B777F
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف 7/788 ~ 11/339
Share This