ظروف ویژه

RKN (LD-3F)


ابعاد داخلی


مشخصات


  • دمای داخلی 20+ تا 20- سانتیگراد
  • خنک کننده خشک - یخ

گنجایش داخلی (متر مکعب) 3/5
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 156 × 153 × 163
سایز درب (سانتی متر) 142 × 140
وزن ظرف (کیلوگرم) 260 ~ 270
هواپیماهای قابل بارگیری B777 B787 B767 A380
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف (کیلوگرم) 1/587

RAP (LD-9)


ابعاد داخلی


مشخصات


  • دمای داخلی 20+ تا 20- سانتیگراد
  • خنک کننده خشک - یخ

گنجایش داخلی (متر مکعب) 8/9
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 318 × 224 × 163
سایز درب (سانتی متر) 278 × 145
وزن ظرف (کیلوگرم) 450 ~ 460
هواپیماهای قابل بارگیری B777 B787 B767ER F A380
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف (کیلوگرم) 4/676 5/102 4/626

AAX


ابعاد داخلی


مشخصات

گنجایش داخلی (متر مکعب) 13/7
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 318 × 224 × 243
سایز درب (سانتی متر) 295 × 233
وزن ظرف (کیلوگرم) 309
هواپیماهای قابل بارگیری B767F B777F
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف (کیلوگرم) اصلی: 4/857 تا 8/915 اصلی: 4/082 تا 6/803

AMA


ابعاد داخلی


مشخصات

گنجایش داخلی (متر مکعب) 17/1
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) 318 × 244 × 242
سایز درب (سانتی متر) 293x228
وزن ظرف (کیلوگرم) 287
هواپیماهای قابل بارگیری B767F B777F
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف (کیلوگرم) اصلی: 3/394 تا 6/803 اصلی: 4/082 تا 6/803
Share This