مشخصات و ابعاد ظروف حمل هوایی

 
 

ظروف حمل بار در هواپیماهای مسافری و کارگو


 
 
کانتینر ها
AKH AKE AKN DQP DQF AMF

مشخصات کانتینر ها
 
 

 
 
پالت ها
PLA PAG/PAJ PMC PRA PGA

مشخصات پالت ها
 
 

 
 
ظروف ویژه
 
Share This